• پل های ارتباطی زبان سرا
    پل های ارتباطی زبان سرا

دسته های :فضای آموزشی

شروع ترم زمستان ۹۸

yalda night

Yalda Night

Happy Yalda Night

.students’ handicrafts and projects for Yalda night

تعیین سطح

تعیین سطح

قوانین و مقررات

مقررات آموزش

ثبت نام

شرایط ثبت نام

final exam

آزمون پایان دوره ترم زمستان۹۷

هفت سین 1398

نوروز ۱۳۹۸