• ماه رمضان

دسته های :سوابق آموزشی

آقای دکتر مهدی فتاحی

ارائه دوره متنوع آموزش زبان انگلیسی

ارائه متنوع دوره های زبان انگلیسی


علت تمایز عملکرد موسسه زبان سرا شهبازیان با سایر موسسات آموزشی

موسسه فرهنگی اموزشی زبان سرا شهبازیان

موسسه فرهنگی آموزشی زبان سرا شهبازیان

گروه آموزش و اساتید

گروه آموزش و اساتید

جلسه آموزشی

جلسات آموزشی

لوح ها

برگزیده ایی از لوح ها ، افتخارات و تندیس ها