• پل های ارتباطی زبان سرا
  پل های ارتباطی زبان سرانام استاد : الهام رستمی
       
کارشناسی مترجمی زبان سابقه تدریس:3سال تدریس دوره های:Family and Friends,Four Corners


نام استاد : فاطمه رضایی
       
کارشناسی ارشد آموزش زبان انگلیسی سوپروایزر سطح بزرگسالان سابقه تدریس:11سال تدریس دوره های:Family and Friends,Four corners, Interchange,Let's Go, ,Person to Person,Real


نام استاد : لیلا خوش وطن
       
کارشناسی مترجمی زبان سابقه تدریس:10سال تدریس دوره های:First Friends,Family and Friends, Four corners


نام استاد : مهناز بیگزاده
       
کارشناسی ارشد مترجمی زبان سایقه تدریس:13سال تدریس دوره های:Family and Friends,Four Corners, Interchange,English file


نام استاد : مریم
       
کارشناسی ارشد آموزش زبان انگلیسی سوپروایز سطح خردسالان سابقه تدریس:7سال تدریس دوره های:,Pockets,First Friends, Family Friends,Tiny talk, Get Ready,Four corners


نام استاد : نفیسه همتی
       
کارشناسی مترجمی زبان سابقه 5 سال تدریس تدریس دوره های pockets&First Friends &Family Friends


نام استاد : سحر کریم آبادی
       
کارشناسی مترجمی زبان سابقه 1 سال تدریس تدریس دوره های pockets&First Friends &Family Friends


نام استاد : ویدا عزیزی
       
کارشناسی مترجمی زبان سابقه تدریس:10سال تدریس دوره های:,Get Ready,Let's go,pockets, First Friends, Family and Friends.Four corners


نام استاد : زهرا درخور
       
کارشناسی مترجمی زبان سابقه تدریس 3سال تدریس دوره های:pockets,First Friend, Family Friend


نام استاد : زهرا بیگ محمدی
       
کارشناسی مترجمی زبان سابقه تدریس:10سال تدریس دوره های:pockets,Let's go,connect,interchange, Family and Friends,Four Corners