0834-5239373 - 45227386
تقویم آموزشی

ترم شروع ترم پایان ترم تعیین سطح جلسات در هفته
زمستان ۱ بهمن (یکشنبه – سه شنبه )

۲ بهمن (شنبه – چهارشنبه )

۳ بهمن (دوشنبه – پنج شنبه )

۲۲ اسفند (دوشنبه – پنج شنبه )

۲۴ اسفند( شنبه – چهارشنبه )

۲۵ اسفند (یکشنبه – سه شنبه )

۳ بهمن

ساعت ۱۱ صبح

دو جلسه در هفته

شنبه -چهارشنبه-یکشنبه- سه شنبه (۱ جبرانی)

دوشنبه – پنج شنبه (۱ جبرانی)

پاییز۲ ۶ آذر (شنبه – چهارشنبه )

۵ آذر (یکشنبه – سه شنبه )

۷ آذر (دوشنبه – پنج شنبه )

۲۵ دی (شنبه -چهارشنبه )

۲۴ دی (یکشنبه – سه شنبه )

۲۶ دی ( دوشنبه – پنج شنبه )

۳آبان

ساعت ۳ بعد از ظهر

دو جلسه در هفته

۱ جلسه جبرانی تمامی ترم ها

 

فضای آموزشی
اساتید فعال
  • سوابق آموزشی
  • فضای آموزشی

  • اصطلاحات
  • داستان کوتاه
  • دانستنی ها
  • مطالب علمی
  • معرفی کتاب
  • مغازه کتاب