0834-5239373 - 45227386
نوروز ۱۳۹۸

A new year is like a blank book. The pen is in your hands. It is your chance to write a beautiful story for yourself. Happy New Year.

 سال نو چون کتابی است با اوراق نانوشته. قلم در دستان توست و فرصتی است تا برای خود داستانی زیبا بنویسی. سال نو مبارک.


دسته بندی مطالب مرتبط : فضای آموزشی


برچسب ها

دیدگاهتان را بنویسید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد. *