0834-5239373 - 45227386
اصطلاح

I’m famished خیلی گرسنه ام 

come off it دست بردار

Don’t pick on me بهم گیر نده

I’ll make it up to you جبران میکنم برات

Don’t sweat it نگران نباش

Ta-ta for now فعلا خدافظاصطلاح


دسته بندی مطالب مرتبط : اصطلاحات


برچسب ها

دیدگاهتان را بنویسید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد. *