0834-5239373 - 45227386
اصطلاح

I always  keep my word من همیشه سر قولم میمونم

chop- chop زود باش /عجله کن

whose side are you on? طرف کی هستی

Don’t play hard to get ناز نکن


دسته بندی مطالب مرتبط : اصطلاحات


برچسب ها

دیدگاهتان را بنویسید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد. *