• ماه رمضان


تقویم آموزشی

ترم شروع ترم پایان ترم تعیین سطح جلسات در هفته
بهار۹۸ ۱۷ فروردین(شنبه،چهارشنبه)

۱۸ فروردین(یکشنبه، سه شنبه)

۱۹ فروردین(دوشنبه – پنج شنبه )

۲۸ اردیبهشت(شنبه،چهارشنبه)

۳۱ اردیبهشت (یکشنبه،سه شنبه )

۳۰ اردیبهشت (دوشنبه – پنج شنبه )

۱۷ و۱۸ فروردین

ساعت ۱الی ۳ بعد از ظهر

دو جلسه در هفته

۱ جلسه جبرانی تمامی ترم ها

خرداد ۶ خرداد  

۲۷ خرداد

 

۴ خرداد

ساعت ۳ بعد از ظهر

۵ جلسه در هفته

 

فضای آموزشی
اساتید فعال
  • سوابق آموزشی
  • فضای آموزشی